Ngày 03/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua: Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Trần Dương Ánh Tuyết giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/03/2022.

Chi tiết xem tại đây:

CBTT về việc bổ nhiệm thư ký HĐQT công ty.

Bản cung cấp thông tin sign