Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng xin thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây:

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông

giấy đề nghị cung cấp dịch vụ chốt danh sách cổ đông