Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng thông báo về việc Huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2020.

Chi tiết xem tại đây: Công văn hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng