Ngày 03/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua: Quyết định về việc miễn nhiệm Ông Tạ Xuân Thanh thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/03/2022.

Chi tiết xem tại đây: CBTT về việc miễn nhiệm thư ký HĐQT sign