Căn cứ theo Quyết định số 148/QĐ/HĐQT/2021 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của bà Tạ Thu Thủy – Giám đốc Công ty. Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Chi tiết xem tại đây: Quyết định nghỉ hưu bà Tạ Thu Thủy