Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây: Thư giải trình BCTC năm 2017