Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch  chứng khoán Hà Nội báo cáo tình hình quản trị Công ty  năm 2021
Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 sign