Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo các văn bản Tờ trình liên quan đến công tác lựa chọn kiểm toán, thù lao và phân phối lợi nhuận cho năm 2017

Chi tiết xem tại đây:

Tờ trình lựa chọn CT Kiểm toán
Tờ trình mức thù lao
Tờ trình Phân phối lợi nhuận