Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ 2013 – 2017